A lélekvándorlás tapasztalati bizonyítékai
Téma: Érdekességek
Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülőkoron át az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. (Bhagavad-gítá 2.13)
 
A dolgozat címe láttán felmerülhet a kérdés az olvasóban, lehet-e bizonyítani, tényekkel alátámasztani a lélekvándorlás (reinkarnáció) létezését.
 
Az a tény, hogy nem emlékszünk valamire, még nem jelenti azt, hogy az nem történt meg. Az emberek általában nem emlékeznek előző életükre, ezért nehéz elfogadniuk annak létezését. A középkorig szinte az egész világot a vallásosság jellemezte. A lélekvándorlás lehetőségének gondolata jelen volt a közgondolkodásban, bár akkor már üldözték azokat, akik az efféle gondolatokat vallották és hirdették. E korszak elmúltával újra felszínre törtek ezek az eszmék. Ahogy egyre nagyobb lett a keleti kultúra és az indiai filozófia iránti érdeklődés, a védikus írások eljutottak nyugatra. Ennek hatására nagyon sokan, köztük neves filozófusok, művészek és tudósok fogadták el és vallották hitüknek a lélekvándorlás létezését.
 
Hogy lehet az előzőekben megemlített tanításokat azon személyekkel elfogadtatni, akiknek ezekről semmilyen meggyőződésük, semmilyen hitük nincs, akik nem nyitottak e téma iránt? A materialisták csak a tudomány által feltételezett állításokat fogadják el bizonyítékul. Mégis, hogy lehetne nekik bizonyosságot mutatni? A lélekvándorlás léte egyáltalán megtapasztalható? Amennyiben igen, akkor honnan lehet a lélekvándorlás tapasztalatairól információt szerezni? Kik foglalkoznak ezzel a témával? Milyen módszerek alkalmazásával lehet a tapasztalatokat összegezni, és hogy történik azok feldolgozása?
 
Kutatásom célja az volt, hogy megtaláljam azokat a műveket, melyek a lélekvándorlást nem csak egy divatos témának tekintik, hanem hitelesen mutatják be azt. A reinkarnáció témaköre sok ezotériával foglalkozó egyén és közösség fantáziáját mozgatta már meg, de a megfogant gondolatokat, melyek legtöbbször csak feltevésen alapulnak, érdemes kritikusan szemlélni. Az ezekből született publikációkat is szükséges fenntartással vizsgálnia annak, akit komolyan érdekel ez a téma, vagyis az élet és halál kapcsolata.
 
 
A tapasztalati megközelítés lehetőségei néhány szakirodalom áttekintésével
 
A reinkarnáció szó újra testet öltést jelent. A mai általános hétköznapi szóhasználatban úgy értelmezik, hogy a test halála után a lélek elhagyja a mulandó testet, majd bizonyos idő eltelte után valamilyen céllal új élőlényként ismét testet ölt. Ez a folyamat számtalanszor ismétlődhet. A lélekvándorlás sokak által vitatott folyamat, egyesek szerint nem is létezik, mert nincs rá bizonyíték. A tagadás valóban könnyebb, mint egy megszokott, berögzült életszemléleten változtatni, azt kitágítani. Bemutatom az olyan – sokak által megélt – tapasztalatokat, melyek a reinkarnáció létezésének lehetőségét hordozzák magukban, és melyek alapos vizsgálata során közvetett bizonyítékok kerülhetnek elő és támaszthatják alá a lélekvándorlás létezését. Bemutatom a lélekvándorlás témakörével foglalkozó személyek gondolkodásmódját, néhány a reinkarnációról megalkotott és általam elolvasott kutatói szakirodalomban írtak lényegét, a tudomány hozzáállását a spiritualitás világához, a klinikai halál állapotában megtapasztaltakat a halál közeli élmények beszámolóiból. Írok továbbá a regressziós vagy reinkarnációs terápia lényegéről, és néhány esetéről, valamint gyermekek különös emlékeiről, mely emlékek valódisága több esetben bizonyosságot nyert. Említést teszek a családon belüli reinkarnációról, melynek eseteiben gyerekek beszélnek előző életükről a saját családjuk korábbi tagjaként.
 
 
Gondolatok a lélekvándorlásról
 
A reinkarnációval a világ minden részén minden korban minden civilizációban foglalkozott a gondolkodó emberiség. A művelt emberek, filozófusok, tudósok1 évszázadok óta kutatják a lélek természetét. A lélekkel kapcsolatban többféle szemlélet alakult ki. A legrégebbi nézet az, hogy a lélek halhatatlan. Ezt tanítja több ősi vallás is. Mások azt állítják, hogy a lélek ugyan létezik, de anyagi eredetű. Az újabb korokban pedig az a nézet vált általánossá, hogy lélek nem létezik. Ahogy a lélekről, úgy a lélek és a test kapcsolatáról is többféle gondolkodásmód alakult ki az idők folyamán. Azt a gondolatmenetet például, hogy az ember lélek – asztrális test – test hármasának összességéből áll, Rudolf Steiner2 újította fel és egészítette ki saját meglátásai alapján.
 
Ez már mutat némi hasonlóságot az ősi indiai bölcsességgel, amelyből a reinkarnáció hite is eredeztethető. A természeti népek kultúráiban is megjelennek ilyen gondolatok, különféle hiedelmek formájában. A régmúltban Európa népei számára sem volt idegen a lélekvándorlás. Vallották a görögök, latinok, germánok, írek, kelták.3 A görög kultúrában fontos szerepe volt a lélekről, a lélek újraszületéséről szóló tanításoknak. Ezek kimondták többek közt azt is, hogy halhatatlan lélek lakozik minden élőlényben, ezért mindenki tartózkodjon a húsevéstől. Platon a testet csak a lélek átmeneti börtönének tekintette. Műveiben leírta azt, hogyan jönnek, illetve távoznak a lelkek, miképp választanak életformát, és hogy az ítélet alapján szenvedés vagy jutalom vár mindenkire.4 A zsidóság, kereszténység kultúrkörében is jelen voltak ezek a tanok, a korai kereszténységtől ezek még nem voltak idegenek. 553-ban a második konstantinápolyi zsinat döntése alapján került ki a Bibliából néhány lélekvándorlásra vonatkozó rész,5 de természetesen azután is sokan hittek benne. A későbbi időkben viszont már nem engedték eltérő vélemények hangoztatását, szigorúan büntették a lélekvándorlásról szóló tanítások terjesztését. A buddhizmusban központi szerepet játszik a reinkarnáció. A Tibeti Halottaskönyv tanításai szerint a halál után az egyén ledobja magáról a fizikai testet, a lélek vagy tudat kitisztul, és megérti előző élete történéseit. A taoizmusban is megjelenik a reinkarnációban való hit, és nem idegen az iszlámtól sem. [A szakdolgozat szerzője külön fejezetben, részletesen foglalkozik a védikus szentírások tanításainak lélekre, lélekvándorlásra vonatkozó ismertetésével. – szerk.]
 
Manapság egyre többen érdeklődnek a lélekvándorlás témaköre iránt azok közül is, akiknek nem hitbéli meggyőződésük ad ehhez alapot. A tudomány világa viszont nem fogadja el, és nem is nagyon akarja számon tartani a lélekvándorlás lehetőségét, inkább vitába se bocsátkozik e téren. Pedig gyakran hallani olyan lehetséges bizonyítékokról e témában, melyeket érdemes alaposabban megvizsgálni.
 
Az alábbiakban Rudolf Steiner megállapításait foglalom össze azzal kapcsolatban, hogy egy tudományos kutatás eredményének közzététele hogyan hathat az emberek gondolkodására. Steiner úgy gondolja, hogy régebben a tekintélyen alapuló hit volt általánosan elterjedve, manapság a tekintélyen alapuló vakhit felváltotta azt. Ma a tekintély nem megfogható, mert ha valaki azt hallja, hogy a tudomány valamit bebizonyított, hajlik rá egyből, hogy azt rögtön elfogadja. Korábban személyesebb volt ez a dolog, mert a jelenlévő ember tekintélyére adtak. Eléggé megfoghatatlan fogalom az, amikor azt halljuk, hogy a tudomány bebizonyította, de mégis van tekintélye. Vagyis egy ilyen közlésnek az egyének életében nagyon nagy hatalma van.6 Vannak azonban a világnak, a létezésnek olyan folyamatai, melyeket nem lehet és nem is szükséges feltétlenül tudományos eszközökkel vizsgálni, ilyen például a lélekvándorlás. Steiner a reményeit így fejezte ki: „... el fog jönni az az idő, amikor az emberek a Földön még materiálisan fognak ugyan élni… de az ember benső életében a Föld fölé fog emelkedni, lelkében a magasabb világgal való kapcsolatát fogja hordozni.”7
 
Cikksorozatunk következő részében a „reinkarnáció és az irodalom” témakörét járjuk körbe.
 


Szijártó Rita Éva: A lélekvándorlás tapasztalati bizonyítékai. Szakdolgozat. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, 2015

Képek forrása: ISKCON
1
Például: Arisztotelész, Szókratész, Platon, Descartes.
2Polihisztor, filozófus, élt 1861–1925 között.
3Keśava dāsa 1994: 28.
4Keśava dāsa 1994: 33.
5Keśava dāsa 1994: 38.
6Vö. Steiner 2001: 101.
7Steiner 2001: 141.

 
 


Kapcsolódó cikkek

Téma: Érdekességek
Bejárta a hír a világsajtót, hogy meghalt Stephen Hawking, világhírű elméleti fizikus. 76 évet élt. Az újságírói vélemények szerint Hawkingot nem (nehezen érthető) tudományos munkássága tette igazán híressé. Népszerűsítő könyvei mellett ritka betegsége tette őt igazán populáris személyiséggé.
Téma: Érdekességek
Végre elkészült a Jóga-szútra második kötete, mely a mű második fejezetének fordítása és magyarázata.
Téma: Érdekességek
Országos programajánlónkat olvashatjátok.
Egyéb cikkek

Téma: Jóginterjúk
„Néhány srác azt gondolja, hogy a jóga kevésbé férfias, de az igazság az, hogy a jóga jobb férfivá tesz.” Lássuk szakértőink, gyakorló oktatók véleményét, tapasztalatait a témával kapcsolatban.
Téma: Gyakorlás
Gyakran a legjobb gyakorlás az ellazulás. Ennek ászanáit válogattuk össze.
Téma: Életmód
Helyes tartás széken, kanapén és bárhol.
Kereső
Ászana kereső
A test helyzete:
Törzs és (támasztó) láb viszonya:

vagy